სინონიმების ლექსიკონი

რეგისტრების განმარტებანი

ახ. - ახალი (ახალი მნიშვნელობა)

ბავშ. - საბავშვო, ბავშვის ენაზე

ბარბარ. - ბარბარიზმი

გადატ. - გადატანითი

დამც. - დამცირებითი

დარგ. - დარგობრივი

დაცინ. - დაცინვითი

ევფ. - ევფემიზმი

ვულგ. - ვულგარული

ზრდილობ. - ზრდილობიანი

ირონ. - ირონიული

ისტ. - ისტორიული

კნინ. - კნინობითი

კნინ.-მოფერ. - კნინობით-მოფერებითი

კრებ. - კრებითი

კუთხ. - კუთხური

ლანძღ. - სალანძღავი

მოძვ. - მოძველებული

ნეოლ. - ნეოლოგიზმი

ჟარგ. - ჟარგონი

საუბ. - საუბრული მეტყველება

შემოკ. - შემოკლებით

ძვ. - ძველი

წიგნ. - წიგნური ენით

წყევ. - წყევლა