აალმასება

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

გააფთრება

ძალიან გაბრაზება

სინონიმი

გაშმაგება გავეშება სიშმაგე გამძვინვარება გამწარება   (გადატ.) გაავება გაცოფება   (გადატ.) მრისხანება გაბოროტება რისხვა აგრესია ბრაზი მძვინვარება სიბრაზე გაალმასება   (გადატ.) გაგულისება გაცხარება   (გადატ.) გამხეცება აღშფოთება გაწიწმატება გაცეცხლება გახელება გაბრაზება გაკაპასება შმაგობა   (გადატ.) ღელვა   (გადატ.) აღელვება   (გადატ.) აზვირთება   (გადატ.) აზავთება   (გადატ.) გამგელება ბორგვა აბორგება გაასპიტება გაჯავრება გაგიჟება   (გადატ.) გარისხება გაანჩხლება გაწყრომა აპილპილება განერვიულება ანერვიულება აღრენა   (გადატ.) გამეხება გაფოთება გაფხუკიანება შეფხუკიანება დავეშება ადუღება   (გადატ.) გაარჯლება   (მოძვ.) აალმასება   (გადატ.) აბობოქრება   (გადატ.) გაავკაცება ავარდნა   (გადატ.) შეწყრომა აფეთქება   (გადატ.) განრისხება

გამახვილება

რაც მახვილად აქციეს, გაბასრეს

განრისხება

ძალიან გაბრაზება

სინონიმი

გაბრაზება აღშფოთება მრისხანება რისხვა გაბოროტება გაცოფება   (გადატ.) გაცეცხლება სიბრაზე გამძვინვარება გაგულისება ბრაზი გაჯავრება გაავება სიშმაგე აგრესია განერვიულება მძვინვარება აღელვება გააფთრება გარისხება გამწარება   (გადატ.) ღელვა   (დამც.) გაწიწმატება გაანჩხლება გამხეცება გაშმაგება გაცხარება   (გადატ.) აბობოქრება   (გადატ.) გაკაპასება გავეშება გაწყრომა გაგიჟება   (გადატ.) გაალმასება   (გადატ.) გახელება შმაგობა   (გადატ.) აზვირთება   (გადატ.) აზავთება   (გადატ.) გამგელება ბორგვა აბორგება გაასპიტება აპილპილება ანერვიულება აღრენა   (გადატ.) გამეხება გაფოთება გაფხუკიანება შეფხუკიანება დავეშება ადუღება   (გადატ.) გაარჯლება   (მოძვ.) აალმასება   (გადატ.) გაავკაცება ავარდნა   (გადატ.) შეწყრომა აფეთქება   (გადატ.)