აალმასებული

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

აელვარებული

ბრაზიანი

ის, ვისაც ბრაზი აწვება, ვინც ბრაზდება ხოლმე, ვისაც ბრაზი ახასიათებს

სინონიმი

გაბრაზებული გულმოსული ანჩხლი აღრენილი   (გადატ.) გაავებული მრისხანე გაჯავრებული გაგულისებული ბრაზმორეული გაბოროტებული გაცეცხლებული გაანჩხლებული გაკაპასებული გაწიწმატებული   (გადატ.) განრისხებული გამწყრალი პირგამეხებული მძვინვარე გააფთრებული მწყრალი გამძვინვარებული გაალმასებული ჯავრიანი გულგამწყრალი გულმწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული აღრინებული   (გადატ.) გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გულამღვრეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული გამხეცებული ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) გამგელებული   (გადატ.) გამეხებული   (გადატ.) გულგამეხებული ზავთიანი

გააფთრებული

ძალიან გაბრაზებული

სინონიმი

გაშმაგებული გავეშებული გაავებული გამძვინვარებული გაცოფებული   (გადატ.) მძვინვარე გამხეცებული გახელებული გამწარებული   (გადატ.) განრისხებული გაცეცხლებული მრისხანე გაგიჟებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) დუჟმორეული   (გადატ.) გაალმასებული მხეცი   (გადატ.) გაბოროტებული აგრესიული ცოფმორეული   (გადატ.) ისტერიული გამგელებული სისხლმოწყურებული   (გადატ.) გაწიწმატებული გაკაპასებული დაგეშილი   (გადატ.) გაანჩხლებული გაბრაზებული ბრაზმორეული გაგულისებული დორბლმორეული   (გადატ.) ბრაზიანი პირგამეხებული გაჯავრებული ჯავრიანი მწყრალი გამწყრალი გულგამწყრალი ბრაზმოსული აღრენილი   (გადატ.) გულაღრენილი გუნებაარეული გულამღვრეული გულმოსული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) აპილპილებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული გამეხებული გულგამეხებული ზავთიანი

გაბოროტებული

ვინც გააბოროტეს ან გაბოროტდა

სინონიმი

აღრენილი   (გადატ.) აღრინებული   (გადატ.) ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) გამწარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაცოფებული   (გადატ.) ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) გამეხებული   (გადატ.) გაავებული გავეშებული გაბრაზებული განრისხებული დაუნდობელი ბრაზიანი გაცეცხლებული გამხეცებული გაგულისებული გააფთრებული გამძვინვარებული გულმოსული გაჯავრებული გაანჩხლებული მრისხანე გაკაპასებული ბრაზმორეული გაალმასებული მძვინვარე პირგამეხებული გამწყრალი გულამღვრეული ჯავრიანი მწყრალი გულგამწყრალი გულმწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული გამგელებული გულგამეხებული ზავთიანი

გაგულისებული

ვინც გააბრაზეს ან გაბრაზდა

სინონიმი

გულმოსული გაბრაზებული აღრინებული   (გადატ.) ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაცოფებული   (გადატ.) ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) პირგამეხებული   (გადატ.) გაცეცხლებული განრისხებული გაჯავრებული ბრაზმორეული გაავებული ნერვებმოშლილი გაკაპასებული გაღიზიანებული გაანჩხლებული აღრენილი ბრაზიანი გავეშებული გამწყრალი გაბოროტებული გამძვინვარებული აღშფოთებული გაშმაგებული გააფთრებული მრისხანე გამხეცებული გაალმასებული გამეხებული მწყრალი გულამღვრეული ჯავრიანი გულგამწყრალი გულმწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული დავეშებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული მძვინვარე გამგელებული გულგამეხებული ზავთიანი

გამძვინვარებული

ვინც ან რაც გაამძვინვარეს ან გამძვინვარდა

სინონიმი

აბობოქრებული აღრინებული   (გადატ.) ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაცოფებული   (გადატ.) ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) გამეხებული   (გადატ.) გაშმაგებული მძვინვარე გავეშებული გაავებული გააფთრებული გამხეცებული განრისხებული მრისხანე გაცეცხლებული დუჟმორეული მბრდღვინავი გაბოროტებული გაგულისებული ბრაზმორეული გაალმასებული გაანჩხლებული გამგელებული გაკაპასებული აღრენილი გაბრაზებული პირგამეხებული აგრესიული გაჯავრებული ჯავრიანი მწყრალი გამწყრალი გულგამწყრალი გულმწყრალი ბრაზიანი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გულამღვრეული გულმოსული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული გულგამეხებული ზავთიანი

განრისხებული

ძალიან გაბრაზებული

სინონიმი

გაცეცხლებული გაცოფებული გამძვინვარებული გაავებული გაბრაზებული მრისხანე გაგულისებული გამხეცებული გააფთრებული გამწარებული   (გადატ.) აღშფოთებული გულმოსული გავეშებული გაშმაგებული გაბოროტებული ბრაზმორეული გაჯავრებული მძვინვარე გაგიჟებული   (გადატ.) გაწიწმატებული მოთმინებადაკარგული ნერვებმოშლილი გახელებული გარისხებული გაანჩხლებული გაკაპასებული გამწყრალი აპილპილებული ბრაზიანი გაალმასებული   (გადატ.) აღრენილი   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) პირგამეხებული ცოფმორეული   (გადატ.) გამეხებული გაფოთებული გაასპიტებული მწყრალი გულგამწყრალი გულაღრენილი გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომარე მწყრომელი დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაარჯლებული   (მოძვ.) აალმასებული   (გადატ.) გამგელებული დორბლმორეული   (გადატ.) შმაგი   (გადატ.) ბობოქარი   (გადატ.) აბობოქრებული   (გადატ.) ანერვიულებული განერვიულებული

გაცოფებული

ძალიან გაბრაზებული  (გადატ.)

სინონიმი

გაცეცხლებული გამწარებული   (გადატ.) გაავებული გაგიჟებული   (გადატ.) გაშმაგებული გაბრაზებული განრისხებული გააფთრებული გავეშებული გამძვინვარებული ნერვებმოშლილი გამხეცებული გაგულისებული აღრენილი   (გადატ.) გულმოსული აღშფოთებული გაბოროტებული ბრაზმორეული გახელებული გაკაპასებული გაანჩხლებული გაწიწმატებული ბრაზიანი გაალმასებული გაჯავრებული მოთმინებადაკარგული მძვინვარე გამგელებული ცოფმორეული   (გადატ.) მრისხანე გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული დორბლმორეული პირგამეხებული გამწყრალი გამეხებული გარისხებული გაფოთებული მწყრალი გულმწყრალი გულგამწყრალი გულაღრენილი გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომარე მწყრომელი დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაარჯლებული აალმასებული გაასპიტებული

გაჯავრებული

ის, ვინც გააჯავრეს ან გაჯავრდა

სინონიმი

გულმოსული გაბრაზებული გაგულისებული გამწყრალი ბრაზმორეული გაწიწმატებული   (გადატ.) გაღიზიანებული გაკაპასებული აღრენილი   (გადატ.) ბრაზიანი განერვიულებული გაანჩხლებული განრისხებული გაცეცხლებული ნერვებმოშლილი გაცოფებული   (გადატ.) ანერვიულებული გამწარებული ნერვებაშლილი გაავებული აღშფოთებული პირგამეხებული გაბოროტებული გულამღვრეული აპილპილებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) გაალმასებული გამეხებული   (გადატ.) მწყრალი მრისხანე ჯავრიანი გააფთრებული გულგამწყრალი გულმწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული აღრინებული   (გადატ.) გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული გამძვინვარებული მძვინვარე გამხეცებული ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) გამგელებული გულგამეხებული ზავთიანი

გულმოსული

გაბრაზებული, ნაწყენი

სინონიმი

გაგულისებული გაჯავრებული გაბრაზებული გაცეცხლებული ბრაზმორეული ნაწყენი განაწყენებული ნერვებმოშლილი გაცოფებული   (გადატ.) განრისხებული გაწიწმატებული გამწყრალი გაკაპასებული გაანჩხლებული გაბუტული წარბშეკრული აღრენილი   (გადატ.) გაავებული შუბლშეკრული წარბებშეკრული აპილპილებული გაცხარებული   (გადატ.) ნერვებაშლილი პირგამეხებული გაალმასებული გამეხებული გულმწყრალი მწყრალი გულამღვრეული გააფთრებული აალმასებული გაფოთებული   (საუბ.) გაასპიტებული გულგამწყრალი გულაღრენილი გუნებაარეული გუნებაამღვრეული გაფხუკიანებული   (საუბ.) მწყრომარე ადუღებული   (გადატ.) გაარჯლებული   (მოძვ.) თავმოაშრებული გამძვინვარებული მძვინვარე გამხეცებული ცოფმორეული   (გადატ.) გამგელებული გულგამეხებული ზავთიანი

მრისხანე

ის, ვინც სხვებს შიშს ჰგვრის

სინონიმი

მძვინვარე განრისხებული გამძვინვარებული გააფთრებული გაავებული ბრაზიანი გამხეცებული გაცოფებული   (გადატ.) გაცეცხლებული ბრაზმორეული ცოფმორეული   (გადატ.) გაბოროტებული პირგამეხებული გაგულისებული გაალმასებული გულმოსული გამწყრალი გაანჩხლებული გულმწყრალი გამეხებული   (გადატ.) გულამღვრეული გაჯავრებული ჯავრიანი მწყრალი გულგამწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული გაბრაზებული აღრენილი   (გადატ.) აღრინებული   (გადატ.) გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაკაპასებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული დორბლმორეული   (გადატ.) გამგელებული   (გადატ.) გულგამეხებული ზავთიანი

ის, ვისაც ამგვარი გამომეტყველება ახასიათებს

სინონიმი

მძვინვარე განრისხებული გამძვინვარებული გააფთრებული გაავებული ბრაზიანი გამხეცებული გაცოფებული   (გადატ.) გაცეცხლებული ბრაზმორეული გაბოროტებული პირგამეხებული გაგულისებული გაალმასებული გულმოსული გამწყრალი გაანჩხლებული გულმწყრალი გამეხებული   (გადატ.) გულამღვრეული გაჯავრებული ჯავრიანი მწყრალი გულგამწყრალი ბრაზმოსული გაბრაზიანებული გაბრაზებული აღრენილი   (გადატ.) აღრინებული   (გადატ.) გულაღრენილი გუნებააშლილი გუნებაარეული გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომელი მწყრომარე დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაკაპასებული გაარჯლებული თავმოაშრებული გაასპიტებული აალმასებული დორბლმორეული   (გადატ.) გამგელებული   (გადატ.) გულგამეხებული ზავთიანი ცოფმორეული   (გადატ.)

მძვინვარე

ძალიან გაბრაზებული

სინონიმი

მრისხანე გამძვინვარებული გააფთრებული გაშმაგებული გაავებული გავეშებული გახელებული აბობოქრებული   (გადატ.) სასტიკი გამხეცებული ცოფმორეული   (გადატ.) ბობოქარი   (გადატ.) განრისხებული გაცოფებული   (გადატ.) მტარვალი გაბოროტებული ბრაზიანი გაალმასებული   (გადატ.) ბრაზმორეული შმაგი   (გადატ.) გაცეცხლებული გაბრაზებული გაგულისებული გამწარებული   (გადატ.) აღშფოთებული გულმოსული გაჯავრებული გაგიჟებული   (გადატ.) გაწიწმატებული მოთმინებადაკარგული ნერვებმოშლილი გარისხებული გაანჩხლებული გაკაპასებული გამწყრალი აპილპილებული აღრენილი   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) პირგამეხებული გამეხებული გაფოთებული გაასპიტებული მწყრალი გულგამწყრალი გულაღრენილი გაფხუკიანებული შეფხუკიანებული მწყრომარე მწყრომელი დავეშებული ადუღებული   (გადატ.) გაარჯლებული   (მოძვ.) აალმასებული გამგელებული დორბლმორეული   (გადატ.) აღელვებული

მჭრელი

ცეცხლმოდებული

ვინც რამემ გააშმაგა, რაიმეზე გაწყრა  (გადატ.)

სინონიმი

აღრინებული   (გადატ.) ადუღებული   (გადატ.) გაცხარებული   (გადატ.) აპილპილებული   (გადატ.) გაწიწმატებული   (გადატ.) გაცოფებული   (გადატ.) ცოფმორეული   (გადატ.) დორბლმორეული   (გადატ.) გამეხებული   (გადატ.) გულგამეხებული პირგამეხებული ზავთიანი გამგელებული გამხეცებული მძვინვარე გაალმასებული აალმასებული გაცეცხლებული გაასპიტებული თავმოაშრებული გაარჯლებული გაკაპასებული გაანჩხლებული დავეშებული განრისხებული მრისხანე მწყრომარე მწყრომელი გაბოროტებული გაავებული შეფხუკიანებული გაფხუკიანებული გაგულისებული გულმოსული გულამღვრეული გუნებაარეული გუნებააშლილი გულაღრენილი აღრენილი გაბრაზებული გაბრაზიანებული ბრაზმოსული ბრაზმორეული ბრაზიანი გულმწყრალი გულგამწყრალი გამწყრალი მწყრალი ჯავრიანი გაჯავრებული განამწარი განამწარები გააფთრებული გამწარებული გამძვინვარებული გაშმაგებული